Quy định xét duyệt riêng đối với các khoản vay giá trị nhỏ

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định về xét duyệt các khoản vay có giá trị nhỏ, góp phần đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động cho vay.

Trước đây, Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 chưa có quy định cụ thể về các khoản vay có giá trị nhỏ. Thay vào đó, hiện chỉ có quy định chung về việc xét duyệt các khoản vay (Điều 94, Luật Các tổ chức tín dụng 2010).

Cụ thể, tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng.

Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.

Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.

Xét duyệt khoản vay
 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 hiện vẫn còn hiệu lực chưa có quy định cụ thể về các khoản vay có giá trị nhỏ

Tuy nhiên, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định về xét duyệt các khoản vay có giá trị nhỏ (Điều 102, Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay có mức giá trị nhỏ như:

Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân; Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô.

Xét duyệt khoản vay
Ngân hàng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay có giá trị nhỏ

Ngoài ra, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 cũng quy định, tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng, phương án sử dụng vốn khả thi, mục đích sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cấp tín dụng.

Khách hàng phải cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu theo quy định trên, thông tin về người có liên quan cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng.

Xét duyệt khoản vay
Khách hàng phải sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính đúng mục đích đã cam kết

Tổ chức tín dụng cũng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng; có quyền yêu cầu khách hàng vay, khách hàng thuê tài chính báo cáo việc sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay, tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích.

Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.

Tổ chức tín dụng, khách hàng thỏa thuận về việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức giá trị nhỏ của khoản cấp tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng; việc xác định khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan và nội dung thông tin phải cung cấp cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng, việc xét duyệt cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử.

Ngọc Châm