Quyết định số 24/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

                                                                                                                                                             

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

                                                          

Số:  24/2007/QĐ-BLĐTBXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  05 tháng 11 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (được thành lập theo Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội, địa chỉ số 11B, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu giấy, Hà Nội  thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra chất lượng nêu tại phụ lục kèm theo.

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                        

- Như Điều 4;

- Bộ Quốc phòng;                     

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Website Chính phủ;

- Cơ quan, tổ chức liên quan;              

- Lưu VP, Cục ATLĐ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                                       

 

 

 

                    

                                                                                                 

 

             Lê Bạch Hồng

                  

 

 

.                                                                

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tags: