Thống kê Hưng Yên: Phản ánh sát với tình hình kinh tế- xã hội địa phương

Giai đoạn qua, Cục Thống kê Hưng Yên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các tổ chức, cá nhân có như cầu dùng tin. Thông tin thống kê với mức độ tin cậy ngày càng được cải thiện, phản ánh sát với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.
Thống kê
Đồng chí Cục trưởng Đào Trọng Truyến ( ngoài cùng bên tay trái) tại Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Trong bối cảnh nhu cầu thông tin tăng cao, để có thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thì nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thống kê là phải phản ánh kịp thời, đầy đủ thông tin tình hình kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực.

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm này, cấp ủy, lãnh đạo Cục Thống kê Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm 2023, ngành Thống kê tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao (4.922/4.922 công việc), nhiều việc đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đặc biệt, Cục Thống kê Hưng Yên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thống kê, từ sản xuất thông tin đến quản lý điều hành. 100% cuộc điều tra thống kê ứng dụng phiếu điện tử (phiếu CAPI và Web-form) giúp cho việc thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Trong công tác quản lý, điều hành, Đơn vị sử dụng chữ ký số; gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử; sử dụng phần mềm sinh thái và phần mềm quản lý công việc; ... để nâng cao năng lực quản lý, điều hành công việc.

Qua kết quả tính toán, công bố của Tổng cục Thống kê: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Hưng Yên năm 2023 ước tính tăng 10,05% so với năm 2022 (vượt so với KH tăng 9,0%), tăng trưởng kinh tế có sự phục hồi nhanh, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 8,21%; quý II tăng 8,8%; quý III tăng 10,06%; quý IV tăng 12,5%), tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức 2 con số. So với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thì Hưng Yên đứng thứ 4/11 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố của cả nước, tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của vùng và cả nước.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Hưng Yên: “Các kết quả công bố đã phản ánh được sự nỗ lực của toàn ngành Thống kê Hưng Yên. Số liệu thống kê được các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và người dùng tin tin tưởng sử dụng.

Thống kê
Số liệu thống kê được các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và người dùng tin tin tưởng sử dụng và trong đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ thống kê Hưng Yên

Kết quả trên cũng cho thấy sự chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương đang đi đúng hướng trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sau dịch Covid-19, cũng như thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian vừa qua.”

Nỗ lực phục vụ công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng

“Hiện nay, một trong các xu hướng của thống kê thế giới là đẩy mạnh sản xuất thông tin thống kê từ nguồn dữ liệu hành chính sẵn có và cụ thể. Mục tiêu của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra là “Tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính; phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính”. Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu hành chính trong hoạt động thống kê, Cục Thống kê Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê.” Đại diện Cục Thống kê Hưng Yên chia sẻ.

Xem thêm "Điện lực Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Theo đó, Cục Thống kê Hưng Yên đã tham mưu ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê và Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhằm thu thập thông tin về kết quả tình hình triển khai tại các khu công nghiệp, thông tin về các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp;…

Thời gian tới, trong xu thế hội nhập và phát triển, Cục Thống kê Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thông qua quy chế phối hợp nhằm bù đắp những khoảng trống về thông tin mà các cuộc điều tra, chế độ báo cáo chưa phủ hết được. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong hoạt động thống kê, trước hết tập trung ứng dụng công nghệ thông tin khâu thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và trong kiểm tra, giám sát, xử lý thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê, trước hết tập trung chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và quản lý trên không gian mạng từ đó tiến tới tư liệu hóa các hoạt động thống kê.

Minh Huế