Thủy điện Sông Ba Hạ phấn đấu năm 2024 sản lượng điện sản xuất đạt 702 triệu kWh điện

Sáng ngày 24/5/2024, tại Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

Thông tin Đại hội cho thấy nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ - Người lao động, năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) đạt và vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời Đại hội đã thống nhất xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Thủy điện Sông Ba Hạ là phấu đấu năm 2024 sản lượng điện sản xuất đạt 702 triệu kWh điện.

hình ảnh đại hội cổ đông Thủy điện Sông Ba Hạ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Thủy điện Sông Ba Hạ, tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đệ trình đều được cổ đông đồng thuận thông qua với tỷ lệ cao

Đại hội có sự tham dự của ông Trần Lạc – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN. Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tham dự sự kiện là ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng Ban kiểm soát cùng đại diện các Ban chức năng.

Thành phần Thủy điện Sông Ba Hạ tham dự sự kiện gồm có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị…và sự tham dự trực tiếp của 23 cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 123.390.274 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,33% trên tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập dự họp.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Hữu Phúc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Ông Vũ Hữu Phúc - Tổng Giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Đai Hội

Báo cáo của Thủy điện Sông Ba Hạ tại Đại hội cho thấy năm 2023, tình hình thời tiết khá cực đoan do ảnh hưởng hiện tượng Elnino, khu vực miền Trung – Tây nguyên nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, 6 tháng đầu năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ rất thấp. Với sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên các Ban, Ngành địa phương cùng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo, CB-NLĐ Thủy điện Sông Ba Hạ đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao. Sản lượng điện phát cả năm 2023 của Công ty là 799,08 triệu kWh, đạt 104,18% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 252 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tặng  - Chủ tịch HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ
Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thủy điện Sông Ba Hạ thảo luận cùng các cổ đông về những nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tại Đại Hội Thủy điện Sông Ba Hạ đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 cùng các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội cũng đã đồng thuận thông qua các nội dung như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Kết quả Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT/BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023...

Đồng thời Đại hội đã thống nhất xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Thủy điện Sông Ba Hạ là phấu đấu năm 2024 sản lượng điện sản xuất đạt 702 triệu kWh điện.

Bế mạc với sự đồng thuận và nhất trí cao Đại hội đồng thời thống nhất quan điểm với nền tảng về nhân lực, tài chính, kinh nghiệm, ... Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất điện năng…

Hồng Thanh