Ủy ban Quản lý vốn chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản số 2146/UBQLV-NL ngày 9/10/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.
Ủy ban Quản lý vốn chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu
Ủy ban Quản lý vốn chỉ đạo EVN, PVN, TKV, Petrolimex và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu

Công văn gửi HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); HĐTV/Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

Công văn nêu rõ: Ngày 15/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 745/TTg-CN về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tiếp theo đó, ngày 4/9/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 782/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.

Tại các văn bản trên, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nhiệm vụ, yêu cầu đối với hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị HĐTV/Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn/Tổng Công ty thuộc Ủy ban chủ động rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong phạm vi doanh nghiệp thuộc thẩm quyền đối với công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Xem thêm: "Báo cáo kế hoạch đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong tháng 10" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Đối với HĐTV EVN, PVN, TKV và người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu chỉ đạo doanh nghiệp:

Quán triệt, phổ biến tới các đơn vị, các cấp lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Căn cứ lĩnh vực, phạm vi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở xem xét, dự kiến các tình huống, kịch bản và bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp đối với một số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: (i) bảo đảm cung ứng điện; (ii) đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư công trình điện quan trọng, cấp bách; (iii) duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; (iv) duy trì ổn định và liên tục nguồn cung than, khí cho sản xuất điện; (v) chuẩn bị đủ nhiên liệu, bảo đảm tính khả dụng của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền. 

Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân
Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đối với công tác phối hợp, tổ chức thực hiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện giữa 3 Tập đoàn: EVN, TKV, PVN khẩn trương làm việc theo quy định, đàm phán, xác định giá và sản lượng để ký kết các Hợp đồng cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện cho năm tiếp theo không chậm hơn ngày 31/12 hàng năm; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện tốt theo cam kết Hợp đồng đã ký; phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện để hạn chế và xử lý kịp thời phát sinh liên quan; tăng cường trao đổi, làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp để nâng cao hiệu quả phối hợp theo tinh thần vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc. 

Đối với việc triển khai các dự án đầu tư công trình điện quan trọng, cấp bách, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, đối với các dự án cụ thể của doanh nghiệp, trách nhiệm triển khai trước hết thuộc chủ đầu tư.

Do đó, căn cứ Quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch được duyệt, EVN, TKV, PVN lập danh mục dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai bao gồm đầu mục công việc chính của dự án, các bước công việc của từng dự án để theo dõi, kiểm soát tiến độ đồng thời kịp thời trình duyệt, báo cáo Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo các công trình năng lượng trọng điểm (Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí) và cấp có thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo xử lý triển khai theo thẩm quyền và nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Trước mắt, EVN chủ động, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án nguồn, truyền tải, đặc biệt là Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch ra các tỉnh Bắc Bộ - đến Phố Nối. 

Đối với việc bảo đảm vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nguồn điện của EVN, PVN, TKV: Trên cơ sở xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, các doanh nghiệp tổ chức phân công trách nhiệm xử lý, kiểm tra, đôn đốc đến từng cấp, từng đơn vị, cá nhân làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Đối với việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương: EVN bám sát, cập nhật chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện theo quy định. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị HĐTV EVN, PVN, TKV, người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, các doanh nghiệp nghiên cứu, xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, rà soát công tác chuẩn bị, bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp, chủ động làm việc với các bên có liên quan, kịp thời báo cáo vướng mắc, kiến nghị giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm đồng bộ và hỗ trợ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp thông tin báo cáo kịp thời với Ủy ban về nội dung có liên quan. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV, người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, các doanh nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Thy Thảo