Tận dụng các nguồn kinh phí cho Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Bộ Công Thương tận dụng nguồn kinh phí từ các chương trình khác như XTTM Quốc gia, Khuyến công Quốc gia … để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia vào Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Thái Linh