Xây dựng Nghị định mới quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Nghị định mới, quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2024 về Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018).

giao dịch hàng hóa
Phòng Giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Nguồn: MXV

Mục đích của Kế hoạch là xây dựng Dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa).

Theo đó, Quyết định giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng; là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh quy định về hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa trong dự thảo Nghị định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về điều kiện vốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa, ký quỹ, thanh toán, thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh nội dung quy định về điều kiện vốn, ký quỹ, thanh toán, thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch trong dự thảo Nghị định.

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài trong dự thảo Nghị định.

Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Vụ Thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh nội dung quy định về xử lý vi phạm đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa trong dự thảo Nghị định.

Các đơn vị khác thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thị trường trong nước trong việc thực hiện Kế hoạch.

Hoàng Phương