Ngày 5/9/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - Lọc Hoá dầu Nghi Sơn sẽ vận hành thương mại vào tháng 11/2018

Điểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.