EVN: Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng lần thứ nhất năm 2022

Ngày 4/8, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng lần thứ nhất năm 2022.

Đợt diễn tập nhằm đánh giá kỹ năng thực chiến an toàn thông tin thông qua diễn tập tình huống ứng cứu xử lý sự cố, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của EVN về ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT).

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Ngoài ra, ông Lâm cũng đã chỉ đạo Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổng hợp các bài học kinh nghiệm từ tình huống diễn tập, đồng thời yêu cầu các tổng công ty tiếp tục củng cố an toàn thông tin trong đơn vị, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Võ Quang Lâm
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn đến năm 2022, tính đến 2025 với mục tiêu tổng quát là hướng đến các hoạt động của tập đoàn được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, năng lực quản trị để EVN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp vào năm 2025.

Công tác chuyển đổi số gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tại, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm. Không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Do vậy, đảm bảo an toàn thông, an ninh mạng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

PV