EVNGENCO1 nỗ lực áp dụng chuyển đổi số trong thực tiễn

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo…,Tổng công ty Phát điện 1 đã xây dựng Đề án chuyển đổi số, áp dụng lĩnh vực chuyển đổi số vào thực tiễn quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty.

Năm 2021 với mục tiêu "Xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số", điều này thể hiện tầm quan trọng, sự cấp thiết của chuyển đổi số trong sự phát triển của EVN và các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Là một trong chín Tổng công ty của EVN, EVNGENCO1 cũng nằm trong xu hướng đó. Sự cần thiết của công tác chuyển đổi số cũng đã được Ban Lãnh đạo Tổng công ty nhìn nhận từ rất sớm. Ban Lãnh đạo EVNGENCO1 nhận thức việc triển khai chuyển đổi số không phải là việc làm theo phong trào, mà là một chương trình mang tính bước ngoặt đối với một đơn vị sản xuất điện như EVNGENCO1. 

Theo đó, ngày 13/7/2021, Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đã ra Nghị quyết số196/NQ-HĐTV về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1”. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là:

Triển khai hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, cán bộ công nhân viên Tổng công ty về ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất trong Tổng công ty; Triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng cho phép số hoá quy trình tác nghiệp thường ngày của Tổng công ty, số hoá quy trình quản lý tài sản, thiết bị tại các Nhà máy điện, cụ thể như quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hằng năm, quy trình quản lý đấu thầu - quản lý hợp đồng, quy trình điều độ tàu tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, quy trình quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện...

Các nhiệm vụ trong tâm trên được cụ thể hoá trong kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên được hiệu chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tế điều hành, sản xuất của Tổng công ty.

ong khoa
Ông Nguyễn Tiến Khoa - CTHĐTV EVNGENCO1 - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số EVNGENCO1

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1 cho biết: Tổng công ty phát điện 1 xác định và lựa chọn chuyển đổi số là phương tiện giúp EVNGENCO1 tăng tốc trong quá trình hiện thực hoá các mục tiêu của Tổng công ty, đó là: Gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao sự hài lòng của người lao động với công việc; Tăng cường khả năng thích ứng trong tình hình mới.

Ông Khoa cũng cho biết thêm, để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số của EVNGENCO1 được triển khai một cách toàn diện, thống nhất trong toàn Tổng công ty. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong EVNGENCO1, theo đó đã nhận diện các cơ hội áp dụng chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, đề ra các mục tiêu, giải pháp chuyển đổi số và phương thức triển khai thực hiện cụ thể.

Lãnh đạo Tổng công ty sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, hỗ trợ việc ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác; các tác nghiệp trong Tổng công ty sẽ được thực hiện trên các phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, tác nghiệp liên thông, thống nhất giữa các cấp; công việc Ban Lãnh đạo giao cho các Ban/Đơn vị sẽ được giám sát, theo dõi/cập nhật tình hình thực hiện trên môi trường số...

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điều hành
Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điều hành

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2021, đồng thời thực hiện các công việc chuẩn bị cho kế hoạch chuyển số số năm 2022.

Cụ thể là tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức trong Người lao động, các cấp Lãnh đạo quản lý về cơ hội mà chuyển đổi số đem lại, nâng cao kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số cho cán bộ công nhân viên; Chuẩn bị hạ tầng Công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong Tổng công ty trong giai đoạn trước mắt cũng như về dài hạn; Triển khai các phần mềm ứng dụng để số hoá quy trình tác nghiệp trong Tổng công ty.

Đặc biệt, Tổng công ty sẽ triển khai thí điểm một hệ thống quản lý chuyên nghiệp đối với tài sản, thiết bị, đối với công tác điều hành, sản xuất tại 01 nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty, nơi Tổng công ty đánh giá là hiệu quả đem lại là cao nhất. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét để triển khai nhân rộng trên toàn Tổng công ty ở giai đoạn tiếp theo.

Câu chuyện về chuyển đổi số của ngành điện nói chung cũng như Tổng Công ty phát điện 1 hay các đơn vị thành viên đơn vị cần sự nỗ lực bứt phá không ngừng và EVNGENCO1 vẫn đang giữ vững quyết tâm cao chinh phục thử thách trong lĩnh vực này.

 

Phương Thảo