Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam

Trong quý I/2020, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Hoa Kỳ với 13,72 nghìn tấn, trị giá 23,47 triệu USD, tăng 48,6% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ quý I/2021 chiếm 3,09%, tăng so với mức 1,99% của quý I/2020.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 3 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ nhập khẩu 443,62 nghìn tấn cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 862,22 triệu USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ca-na-da, Đức và Bờ Biển Ngà là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hoa Kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Hoa Kỳ với 13,72 nghìn tấn, trị giá 23,47 triệu USD, tăng 48,6% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ chiếm 3,09%, tăng so với mức 1,99% của 3 tháng đầu năm 2020. Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam trong khi giảm nhập khẩu từ một số thị trường chính như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.

Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2019 - 2021 (ĐVT: USD/tấn)

xuat khau cao su

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Hoa Kỳ đạt 229,56 nghìn tấn, trị giá 390,32 tỷ USD, giảm 1,9% về lượng, nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Việt Nam và Li-bê-ri-a là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2021.

3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ, với 13,67 nghìn tấn, trị giá 23,37 triệu USD, tăng 48,2% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 5,96%, tăng so với mức 3,94% của 3 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Hoa Kỳ
(ĐVT: % tính theo lượng)

co cau thị truong

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

3 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ nhập khẩu 151,96 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 303,57 triệu USD, giảm 9% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mê-hi-cô và Pháp là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2021.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Pháp, Nhật Bản, Mê-hi-cô trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng; trong khi thị phần của Đức, Hàn Quốc giảm. Lượng cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 0,03% trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 4/2021, xuất khẩu cao su đạt 62,01 nghìn tấn, trị giá 110,2 triệu USD, giảm 44,6% về lượng và giảm 43,8% về trị giá so với tháng 3/2021; tuy nhiên tăng 48,5% về lượng và tăng 107,8% về trị giá so với tháng 4/2020.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 468,2 nghìn tấn, trị giá 784,4 triệu USD, tăng 72,9% về lượng và tăng 103,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Về giá xuất khẩu: Tháng 4/2021, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.777 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 3/2021 và tăng 39,9% so với tháng 4/2020.

Hoàng Hà