Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu tái xuất sang Lào

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 124/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014,về quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mu

Thông tư này được áp dụng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam (dưới đây gọi tắt là thương nhân), cơ quan hải quan và công chức hải quan.

Theo đó, hoạt động thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập có nguồn gốc mua từ nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Thời hạn nộp thuế đối với xăng, dầu tạm nhập thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 139/2013/TT-BTC.

Thời hạn xăng, dầu tạm nhập có nguồn gốc mua từ nước ngoài lưu lại tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thương nhân phải có trách nhiệm thanh khoản lượng xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài đã tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào. Việc thanh khoản quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư này được thực hiện theo từng tờ khai hải quan tạm nhập.

Đối với xăng, dầu tái xuất có nguồn gốc mua từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thủ tục tái xuất được thực hiện theo quy định tại Điều 10; điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 139/2013/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 đến hết ngày 31/12/2015. Chi tiết Thông tư số 124/2014/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào xem tại đây.
  • Tags: