Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khai hải quan

Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan của ngành Hải quan năm 2023 theo Quyết định số 81/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2023.
hải quan
Quyết định số 81/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2023 sẽ tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngành Hải quan sẽ thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện trong và ngoài Ngành về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các văn bản quy phạm pháp luật mới được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật ban hành đến công chức, viên chức hải quan; người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh thuộc lĩnh vực hải quan mới ban hành hoặc chuẩn bị được ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành; tổ chức thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Theo Kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện việc tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm các nội dung: Tuyên truyền. phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động hải quan. Đơn cử như: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Giá (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cùng với đó là việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan đã được ban hành trong năm 2022 như: Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 sửa đổi Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại; Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022; Thông tư số 77/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Bộ ngành liên quan, Liên đoàn Thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin.

Trong năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp toàn quốc… để giới thiệu chính sách, pháp luật mới về hải quan; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người khai hải quan tuân thủ chính sách pháp luật hải quan.

Minh Huế