Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng.

Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ tăng lương, đồng thời bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Như vậy, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng.

Tuy nhiên, để xác định trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng bao nhiêu phần trăm cần phải chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội
Trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội sẽ được điều chỉnh tăng

Thay đổi cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội như trợ cấp 1 lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng đều được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Việc bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở sẽ thay đổi cách tính các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở được điều chỉnh bằng với mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể. Dự kiến trợ cấp dưỡng sức sau sinh, ốm đau là 540 nghìn đồng/ngày; trợ cấp 1 lần khi sinh con là 3,6 triệu đồng/con

Những thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh cải cách tiền lương, khi hệ số lương và mức lương cơ sở không còn là cơ sở tính các khoản trợ cấp. Thay vào đó, Chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thay đổi hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2024, thực hiện theo Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH, ảnh hưởng đến tất cả những người tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.

Sự thay đổi của hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội từ năm 2023 sang 2024 hiện chưa được công bố cụ thể nhưng nếu tăng lên sẽ dẫn đến sự tăng tương ứng trong các chế độ như bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu hằng tháng, trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tuất một lần. Điều này không chỉ góp phần nâng cao quyền lợi cho người lao động mà còn phản ánh sự linh hoạt và tính nhạy bén của chính sách đối với những biến động kinh tế.

Ngọc Châm