Thái Nguyên: Xây dựng Đại Từ trở thành thị xã trước năm 2030

Đồ án quy hoạch mục tiêu xây dựng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025; trở thành thị xã, đô thị loại IV trước năm 2030.

UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040.

Phạm vi lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Từ được xác định gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Đại Từ là 56.902,88 ha. Ranh giới lập quy hoạch: Phía Bắc giáp huyện Định Hóa; phía Nam giáp thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Đông giáp huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc.

quy hoạch huyện Đại Từ
Xây dựng Đại Từ là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, thể thao, y tế, du lịch, công nghiệp, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và vùng liên huyện.

Đồ án quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025; trở thành thị xã, đô thị loại IV trước năm 2030; đến năm 2040 nâng cao các tiêu chuẩn thị xã.

Xây dựng huyện Đại Từ có cấu trúc đô thị bền vững, sử dụng đất đai hiệu quả; xây dựng hệ thống trung tâm và các khu chức năng đô thị, nông thôn có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bền vững; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; làm cơ sở để lập quy hoạch nông thôn, đô thị và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của huyện.

Về tính chất, định hướng xây dựng Đại Từ là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, thể thao, y tế, du lịch, công nghiệp, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng liên huyện.

Về dân số, lao động, dự báo đến năm 2030 dân số huyện Đại Từ khoảng 334.362 người, dự báo đến năm 2040 dân số huyện Đại Từ khoảng 403.870 người (trong đó thường trú 212.510 người). Tỷ lệ lao động toàn huyện so với tổng dân số toàn huyện đến năm 2040 khoảng 68%.

Đến năm 2030 đáp ứng tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị của đô thị loại IV; đến năm 2040 nâng cao chất lượng tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị của đô thị loại IV. Đến năm 2040 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 76,4%.

Định hướng 3 phân vùng phát triển

Theo Quy hoạch được phê duyệt, huyện Đại Từ định hướng phát triển không gian theo 3 vùng.

Vùng 1 bao gồm: Thị trấn Hùng Sơn và các xã An Khánh, Cù Vân, Tân Thái, Hà Thượng, Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Yên Lãng. Thị trấn Hùng Sơn là trung tâm vùng, đô thị mới Cù Vân, Yên Lãng là hạt nhân lan tỏa phát triển đô thị huyện. Định hướng là vùng phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại, du lịch và công nghiệp.

Vùng 2 (vùng phía Bắc) bao gồm các xã Phục Linh, Tân Linh, Phú Lạc, Đức Lương, Phú Cường, Phúc Lương và Minh Tiến. Định hướng là vùng phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ chủ yếu theo hướng sản xuât hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch lịch sử, cộng đồng, trải nghiệm, sinh thái gắn với bảo vệ rừng và thiên nhiên.

Vùng 3 (vùng phía Nam) bao gồm thị trấn Quân Chu và các xã Cát Nê, Ký Phú, Văn Yên, Mỹ Yên, Lục Ba, Bình Thuận, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, La Bằng. Định hướng là vùng phát triển đô thị, nông nghiệp, lâm nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển du lịch lịch sử, cộng đồng, trải nghiệm, sinh thái gắn với bảo vệ rừng và thiên nhiên.

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị

Về hệ thống đô thị, giai đoạn 2021-2025, huyện quy hoạch 4 đô thị gồm đô thị huyện lỵ thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Quân Chu (đô thị phía Nam huyện, hạt nhân phát triển vùng phía Nam); Đô thị mới Yên Lãng (đô thị phía Tây huyện, cửa ngõ phía Tây tỉnh Thái Nguyên, hạt nhân phát triển vùng phía Tây); Đô thị mới Cù Vân (đô thị phía Đông huyện, hạt nhân phát triển vùng phía Đông).

Giai đoạn 2026-2030, huyện Đại Từ đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu được công nhận thị xã. Theo đó, khu vực nội thị dự kiến bao gồm các xã, thị trấn hiện tại gồm: Hùng Sơn, Quân Chu, Yên Lãng, Cù Vân, Bản Ngoại, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Bình Thuận, Tân Thái, An Khánh, Phục Linh, Hà Thượng, Phú Xuyên, Phú Thịnh, Văn Yên, Lục Ba, Ký Phú và Cát Nê. Các xã ngoại thị dự kiến gồm: Minh Tiến, Phú Cường, Phúc Lương, Phú Lạc, Tân Linh, La Bằng, Hoàng Nông, Mỹ Yên, Đức Lương.

Giai đoạn 2031-2040, thị xã Đại Từ nâng cao tiêu chí đô thị loại IV với khu vực nội thị gồm các đơn vị hành chính dự kiến gồm: Hùng Sơn, Quân Chu, Yên Lãng, Cù Vân, Bản Ngoại, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Bình Thuận, Tân Thái, An Khánh, Phục Linh, Hà Thượng, Phú Xuyên, Phú Thịnh, Văn Yên, Lục Ba, Ký Phú và Cát Nê. Các xã ngoại thị dự kiến gồm: Minh Tiến, Phú Cường, Phúc Lương, Phú Lạc, Tân Linh, La Băng, Hoàng Nông, Mỹ Yên, Đức Lương.

Đồ án quy hoạch cũng nêu rõ, diện tích đất xây dựng đô thị dành để xây dựng các khu chức năng đô thị (gồm cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị) bao gồm: Đất xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động dân dụng (đất đơn vị ở, đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị, đất cây xanh công cộng đô thị, đất hạ tầng kỹ thuật đô thị) và đất xây dựng công trình ngoài dân dụng (đất xây dựng công trình công cộng, hành chính cấp trên đặt trên địa bàn đô thị, cụm công nghiệp, du lịch tập trung, công trình giao thông đối ngoại, đầu mối hạ tầng kỹ thuật và đất xây dựng các công trình khác) đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Thanh Hà