Thông báo về việc xét khen thưởng trong quá trình thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”

Bộ Công Thương tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” giai đoạn 2012-2020.

Nhằm tôn vinh, ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” (sau đây gọi tắt là Dự án) do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện, trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết Dự án giai đoạn 2012 – 2020, Bộ Công Thương tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án bằng hình thức xét và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo các quy định tại Quy chế khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án ban hành kèm theo quyết định số 3084/QĐ-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tập thể, cá nhân đề nghị xét thưởng phải chuẩn bị 10 bộ Hồ sơ (trong đó có 01 bản chính) đề nghị khen thưởng (có niêm phong), ngoài bìa ghi rõ “Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ), Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Việc xét khen thưởng được tiến hành như sau:

- Việc xét khen thưởng được thực hiện thông qua Hội đồng xét khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực năng suất chất lượng và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Hội đồng xét thưởng làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định; lập Biên bản đánh giá; tiến hành bỏ Phiếu đánh giá và lập Biên bản kiểm phiếu. Quyết định của Hội đồng có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng đồng ý.

- Căn cứ kết quả của Hội đồng xét thưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Bộ tổng hợp, lập danh sách các tập thể, cá nhân đạt các hình thức khen thưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định.

Chi tiết về quy chế khen thưởng và mẫu hồ sơ xin vui lòng tham khảo bên dưới:

  1. Công văn thông báo việc thực hiện khen thưởng
  2. Mẫu quy chế khen thưởng
  3. Mẫu báo cáo thành tích cho cơ quan quản lý
  4. Mẫu báo cáo thành tích cho đơn vị tư vấn
  5. Mẫu báo cáo thành tích cho đơn vị truyền thông
  6. Mẫu báo cáo thành tích cho doanh nghiệp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: ông Phạm Trường Sơn, điện thoại 024. 2220. 2310, email: [email protected]

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm, xây dựng báo cáo thành tích đạt được trong quá trình tham gia thực hiện Dự án theo mẫu, đồng thời gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 16 tháng 12 năm 2020, để Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

PV