Vụ vải thiều năm 2022: Bắc Giang thu về hơn 6.780 tỷ đồng

Mùa vải thiều tỉnh Bắc Giang năm nay đã kết thúc với tổng sản lượng vải, doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đều cao hơn dự kiến.

Năm 2022, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 đạt 28,3 nghìn ha. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều đạt hơn 199,5 nghìn tấn, giảm hơn 16,2 nghìn tấn so với năm 2021 nhưng cao hơn dự kiến gần 20 nghìn tấn.

Ảnh Vải Thiều Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn năm nay được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi.

Trong đó, vải sớm đạt hơn 61 nghìn tấn, tăng hơn 2,2 nghìn tấn so với năm 2021; vải chính vụ đạt hơn 138,5 nghìn tấn, giảm hơn 18,5 nghìn tấn. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80 nghìn tấn (chiếm 38,07% tổng sản lượng). 

Giá vải thiều bình quân chung cả vụ đạt 22.100 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6,78 nghìn tỷ đồng, tương đương năm 2021. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4,41 nghìn tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 115,9 triệu USD, đạt 94,13% so năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ.

Vụ vải thiều năm nay mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng được đánh giá là được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi.

 

Diệu Hân