Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 1189/QĐ-BCT ngày 16/5/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Theo đó, Kế hoạch hành động nhằm tố chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương để đạt được mục tiêu theo quan điểm, định hướng của Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch hành động là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng, tham mưu điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thề của đơn vị mình phù hợp với Chiến lược.

Kế hoạch hành động là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất; đồng thời là căn cứ để phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mục tiêu, nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, các nhiệm vụ xác định trong Kế hoạch hành động này quán triệt quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất đã đề ra để thực hiện có hiệu quả việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược và xây dựng các báo cáo định kỳ hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chiến lược. Vai trò chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan thuộc ngành Công Thương; triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược tới các đơn vị trong ngành; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá mức độ và khả năng đạt được các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn và cuối thời kỳ của Chiến lược, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để đảm bảo tính khả thi cao.

Đồng thời, Kế hoạch cụ thể hóa các yêu cầu tổ chức thực hiện Chiến lược; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược.

Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện, các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành Công Thương trong từng thời kỳ.

Tại Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất; tăng cường phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện. 

Giao Cục Hóa chất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược. Văn phòng Bộ chủ trì cập nhật các thông tin về Chiến lược và Kế hoạch hành động và Kế hoạch truyền thông của Bộ để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả. Vụ Kế hoạch - Tài chính đầu mối, phối hợp với Cục Hóa chất và các đơn vị liên quan để thực hiện tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ về việc dự toán, cấp, điều phối kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo các nội dung của Kế hoạch.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được quy định tại Kế hoạch bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đơn vị được giao phụ trách.

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể trong thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Cục Hóa chất để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất khi có yêu cầu.

Thy Thảo