Chung cư mini sẽ được cấp "sổ hồng"

Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 27/11/2023 với 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%). Trong đó, có nội dung về chung cư mini được dư luận đặc biệt quan tâm.

Điều 57, Chương IV, Luật Nhà ở (sửa đổi) có quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Theo đó, cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở:

Trường hợp, nhà ở có từ 02 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua đối với từng căn hộ.

Trường hợp, nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê.

Việc bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi), pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, các căn hộ trong các trường hợp trên được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) đối với từng căn hộ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chung cư mini
Chung cư mini sẽ được cấp "sổ hồng" nếu đáp ứng đủ các quy định, chính sách pháp luật

Bên cạnh đó, cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì việc đầu tư xây dựng nhà ở phải thực hiện theo quy định sau:

Đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Phải được thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Việc quản lý vận hành các trường hợp nhà ở được nhắc đến ở trên được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhà ở.

Như vậy, chung cư mini đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai và được bán, cho thuê, thuê mua theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Ngọc Châm