Hạn ngạch thuế quan hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2022 theo Hiệp định CPTPP

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-BCT ngày 4/7/2022 về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2022 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Quyết định này, lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2022 theo Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

Sợi phân loại ở nhóm 5202 đến 5207, 5508, 5509, 5511; vải phân loại ở Chương 60 và sản phẩm phân loại ở Chương 58, nhóm 5902 và 5910 được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu có số thứ tự 2 và 3 trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương (gọi tắt là Thông tư 07): 250.000 kg;

Quần áo dệt kim phân loại ở Chương 61 tại cột Yêu cầu đầu ra số thứ tự 1, 4, 7 của Phụ lục II được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu được nêu trong cột mô tả của các số trên trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07: 2.500.000 chiếc;

Quần áo dệt thoi phân loại ở Chương 62 tại cột Yêu cầu đầu ra tại số thứ tự 5 và 6 của Phụ lục II được sản xuất tại Việt Nam sử dụng nguyên phụ liệu được nêu tại cột mô tả của các số trên của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07: 750.000 chiếc; 

Hàng dệt may thuộc các mã HS 6111.30, 6209.30 và tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp thuộc mã HS 9619: 50.000 chiếc.

Thương nhân có nhu cầu được cấp hạn ngạch để hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP năm 2022 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP.

Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP.

Hoàng Phương