Năm 2022 Vinapaco phấn đấu tiêu thụ giấy các loại tăng 5% so với cùng kỳ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD và triển khai nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh được nhận định vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) cho biết năm 2022 sẽ phấn đấu doanh thu bằng 112% ước thực hiện năm 2021.

Cụ thể các chỉ tiêu của Vinapaco trong năm nay sẽ là nộp ngân sách là 124 tỷ đồng, (bằng 109% thực hiện năm 2021), Lợi nhuận bằng 100% ước thực hiện 2021; Sản xuất 109.500 tấn giấy các loại, tăng 7% so với thực hiện năm 2021 (trong đó Giấy Bãi Bằng là 100.000 tấn bằng 107% thực hiện năm 2021; giấy Tissue: 9.500 tấn, bằng 102% thực hiện năm 2021; sản phẩm bột giấy là 64.500 tấn).

Trong năm 2022 Tổng Công ty có mục tiêu Khai thác 220.300 m3 gỗ nguyên liệu giấy (bằng 120% thực hiện 2021); Trồng mới 1.810 ha rừng, đồng thời phấn đấu tiêu thụ 110.500 tấn Giấy các loại ( tăng 5% thực hiện năm 2021).

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu SXKD tại Hội nghị Vinapaco cho biết sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Một là Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

Hai là Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới quản trị nguồn nhân lực, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác khoán nhằm tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng suất lao động.

Ba là Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đổi mới trong công tác quản trị các mặt về chất lượng, công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, thiết bị, bảo dưỡng, môi trường, mua, bán hàng hóa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm giấy in viết và tissue.

Bốn là Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp, trọng tâm là đổi mới về giống và kỹ thuật thâm canh; cải cách trong quản lý dự án đầu tư trồng rừng gắn với công tác khoán; đẩy mạnh chế biến gỗ và sáp nhập các công ty lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối lâm nghiệp.

Năm là Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đẩy mạnh tháo gỡ nguồn vốn đọng trong khối lâm nghiệp, tăng cường xử lý công nợ khó đòi nhằm khai thông các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

Sáu là Tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, quản lý các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bảy là Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty trong đó tập trung thực hiện: Sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động các công ty lâm nghiệp; Xử lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương; Thực hiện các bước cổ phần hóa Tổng công ty.

Tám là Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, xã hội đặc biệt tại địa phương nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

phát động thi đua của tổng công ty giấy
Vượt khó năm 2021 Vinapaco đã phát huy hiệu quả nhiều phong trào thi đua lao động, sáng kiến sáng tạo 

Năm 2021 Vinapaco cho biết doanh thu ước đạt 2.187 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm (đã được điều chỉnh), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận ước đạt 10 tỷ đồng (kế hoạch 0,3 tỷ đồng); Nộp ngân sách ước đạt 113 tỷ đồng, (bằng 139% kế hoạch năm). Các chỉ tiêu về sản xuất giấy các loại của Tổng Công ty đều vượt so với kế hoạch năm tăng so với cùng kỳ (sản xuất 102.026 tấn và tiêu thụ 104.785 tấn giấy các loại)

Đặc biệt Vinapaco cho biết nhận thấy tiềm năng của thị trường giấy Kraft (chủ yếu là giấy làm túi), năm 2021 đơn vị đã chạy thử nghiệm và đưa ra thị trường thành công khoảng 2.000 tấn giấy Kraft.

Năm 2022 Tổng công ty dự kiến chuyển đổi một phần năng lực sản xuất giấy in viết sang sản xuất giấy Kraft nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Việc đa dạng hóa chủng loại sản phẩm sẽ giúp Tổng công ty mở rộng thị trường, phát huy được tối đa năng lực của dây chuyền thiết bị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

trao thưởng cho các cá nhân, tập thể
Hội nghị cũng đã trao các danh hiệu, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể Vinapaco vì những đóng góp, thành tích đạt được.
trao danh hiệu, phần thưởng cho các tập thể cá nhân
Hội nghị cũng đã trao các danh hiệu, phần thưởng cho các cá nhân tập thể Vinapaco vì những đóng góp, thành tích đạt được.
Phan Vi