Ngân hàng phải công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên

Đây là một trong những quy định mới đáng chú ý tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức, chuyên gia tài chính, việc thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng với các quy định phòng ngừa rủi ro tăng cường hơn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nhân sự quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo, chi phối tổ chức tín dụng.

Đại hội đồng cổ đông

Ngân hàng phải công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên

So với Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có sự gia tăng về số lượng chương và điều luật. Nếu như Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành chỉ gói gọn trong 10 chương với 163 điều luật thì Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã được nâng lên thành 15 chương với 210 điều luật.

Trong đó, quy định mới về nghĩa vụ cung cấp thông tin của cổ đông của tổ chức tín dụng được nhiều người đặc biệt quan tâm (Điều 49, Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

Theo đó, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ phải công khai thông tin. Cụ thể, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin gồm: Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này; thông tin về người có liên quan; số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ chức tín dụng đó; số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại tổ chức tín dụng đó.

Đại hội đồng cổ đông
Luật Các tổ chức tín dụng 2024 chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Tổ chức tín dụng phải niêm yết, lưu giữ thông tin của các cổ đông này tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

Định kỳ hằng năm, tổ chức tín dụng công bố thông tin này với Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng phải công bố công khai thông tin về họ và tên cá nhân, tên tổ chức là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng và thông tin số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin cung cấp.

Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, công bố công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố công khai thông tin đó. Việc bổ sung quy định mới này là rất cần thiết bởi điều này sẽ góp phần đảm bảo tính minh bạch.

Ngọc Châm