Sẽ xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp lớn

Ngày 11/1/2024, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với các đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Tham dự buổi làm việc gồm đại diện Cục Công nghiệp; Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương; các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ Công Thương; Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc
Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc

Theo Cục Công nghiệp, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh chủ trương ưu tiên xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương trong thời gian tới là cần khẩn trương thể chế hóa hệ thống chính sách, pháp luật và chiến lược thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của quốc gia.

Xây dựng một đạo luật về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, vững chắc cho các chính sách phát triển công nghiệp quốc gia trong thời kỳ mới. Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm được nghiên cứu xây dựng với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, ưu tiên theo định hướng của Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hướng đến xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiến tạo được một số đột phá về chính sách để thúc đẩy việc phát triển, chuyển đổi nền công nghiệp theo hướng từ theo chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao đồng thời tạo đột phá về quá trình hiện đại hóa trong công nghiệp. Việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm, do đó, là trọng tâm công tác của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ này.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Công Thương cũng đã thường xuyên tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín và kinh nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng các chính sách của Dự án Luật. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm sẽ được trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật giai đoạn 2024-2025 của Quốc hội.

Bên cạnh việc xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, việc tiếp tục hoàn thiện các chiến lược phát triển đối với các ngành công nghiệp ưu tiên cũng hết sức cần thiết. Sau khi tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da - giày (tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022), các nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ tiếp tục giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đối với các ngành Thép, Ô tô và Sữa, nhằm đề ra những định hướng mới để phát triển các ngành công nghiệp quan trọng này; với mục tiêu hướng đến phát triển năng lực sản xuất tự chủ, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp trong ngành; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024 để xem xét phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị thuộc Bộ coi việc xây dựng các chính sách cho các ngành công nghiệp là một trong những trọng tâm công tác năm 2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị thuộc Bộ coi việc xây dựng các chính sách cho các ngành công nghiệp là một trong những trọng tâm công tác năm 2024

Thông qua buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần nghiên cứu trong quá trình xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm và Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (cũng như đối với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp khác); bảo đảm chất lượng của nội dung và thời hạn tiến độ của các nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp cần bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý và chiến lược bền vững, thống nhất cho việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên của quốc gia.

Bộ trưởng đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Công nghiệp, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương và các đơn vị liên quan, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các chính sách nêu trên, coi đây là một trong những trọng tâm công tác năm 2024 của các đơn vị nói riêng và của Bộ Công Thương nói chung, góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Chính phủ.

Phương Thảo