Kỳ vọng đột phá mới từ Luật Công nghiệp trọng điểm

Các nội dung chính được đưa ra trong Luật Công nghiệp trọng điểm sẽ tập trung vào: ưu đãi cho các dự án công nghiệp trọng điểm và quản lý đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết ngành và nâng cao chất lượng sản xuất, thúc đẩy các “đầu tàu”;... Công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành được điều chỉnh tại Luật.
Thy Thảo, Trịnh Đạt

Video khác