Bình Thuận: Tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành công văn số 2279/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau.

Đối với Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung về hoạt động khuyến công theo Quyết định số 3226/QĐUBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị kết nối giao thương tại Sở Công Thương Bình Thuận năm 2022

 

Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận tổ chức triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng nội dung, đúng quy định. Đẩy mạnh việc khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 và những năm tiếp theo theo hướng nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phấn đấu xây dựng được đề án điểm trên cơ sở chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong trung và dài hạn, đảm bảo có tác động lan tỏa; hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhất là các sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực.

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên địa bàn theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương; tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho viên chức làm công tác khuyến công; xây dựng đội ngũ viên chức làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến công. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí, xây dựng trụ sở làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối kinh phí khuyến công trong ngân sách hàng năm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bình Thuận năm 2022.

 

Ngoài ra, một số sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu tham gia phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nội dung này. Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tại địa phương. Còn Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương bàn giao cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp các đề tài, dự án đã nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Qua đó góp phần phát huy hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu, đưa vào thực tiễn sản xuất tại địa phương… Với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp ngành Công Thương tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chương trình khuyến công, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để truyền tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách khuyến công của Trung ương, của tỉnh đến các cơ sở công nghiệp nông thôn và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trong công tác triển khai thực hiện chương trình khuyến công. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu tỉnh, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công thuộc Chương trình này để triển khai thực hiện tại địa phương mình quản lý.

Hoàng Dương