Cao su xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng mạnh

6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 56,83 nghìn tấn, trị giá 103,43 triệu USD, tăng 62,4% về lượng và tăng 62,5% về trị giá so cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 56,83 nghìn tấn, trị giá 103,43 triệu USD, tăng 62,4% về lượng và tăng 62,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.820 USD/tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cao su của Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong 5 tháng đầu năm 2022, chủng loại SVR10 được xuất khẩu sang Ấn Độ nhiều nhất, chiếm 46,8% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ. Đứng thứ 2 là chủng loại SVR3L chiếm 27,7% và thứ ba là RSS3 chiếm 14,3% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ trong 5 tháng đầu năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su sang Ấn Độ trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tăng mạnh nhất là SVR10 tăng 6,6%; SVR20 tăng 5,5%; Latex tăng 1,6%... Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su sang Ấn Độ vẫn giảm như SVR3L giảm 4,6%; SVRCV60 giảm 4%; SVRCV50 giảm 5,5%...

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ
(% tính theo lượng)

cao su

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 5 tháng đầu năm 2022, Ấn Độ nhập khẩu 496,29 nghìn tấn cao su (HS 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 1,08 tỷ USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Hàn Quốc, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mai-lai-xi-a và Bờ Biển Ngà là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. Trừ In-đô-nê-xi-a và Hàn Quốc, thì nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Ấn Độ với 54 nghìn tấn, trị giá 107,96 triệu USD, tăng 41,8% về lượng và tăng 49,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cao su nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 10,9% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, cao hơn so với mức 7,5% của cùng kỳ năm 2021.

Thanh An