Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục "hút" vốn FDI

Từ đầu năm đến ngày 20/2/2023, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút thêm 1,45 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 82% tổng vốn đăng ký cấp mới.

FDI mới

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/02/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 82% tổng vốn FDI mới

Vốn đăng ký cấp mới có 261 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,76 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,8 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 1,45 tỷ USD, chiếm 82% tổng vốn đăng ký cấp mới; vận tải kho bãi đạt 130,1 triệu USD, chiếm 7,4%; các ngành còn lại đạt 186,7 triệu USD, chiếm 10,6%.

Trong số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2023, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 769,3 triệu USD, chiếm 43,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 254,3 triệu USD, chiếm 14,4%; Thụy Điển 154 triệu USD, chiếm 8,7%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 83,6 triệu USD, chiếm 4,7%; Nhật Bản 70,5 triệu USD, chiếm 4%...

công nghiệp chế tạo

Vốn đăng ký điều chỉnh có 133 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 535,4 triệu USD, giảm 85,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,91 tỷ USD, chiếm 83,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; vận tải kho bãi đạt 134,2 triệu USD, chiếm 5,8%; các ngành còn lại đạt 250,6 triệu USD, chiếm 10,9%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 440 lượt với tổng giá trị góp vốn 797,9 triệu USD, tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 108 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 467,6 triệu USD và 332 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 330,3 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 331,5 triệu USD, chiếm 41,6% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 257,8 triệu USD, chiếm 32,3%; ngành còn lại 208,5 triệu USD, chiếm 26,1%.

Vốn FDI thực hiện giảm 

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,97 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn FDI thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 231,8 triệu USD, chiếm 9,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 154,3 triệu USD, chiếm 6%.

FDI thực hiện

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2023 có 10 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 109,4 triệu USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; có 04 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 5,7 triệu USD (cùng kỳ năm 2022 là -7,2 triệu USD).

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 115,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 105 triệu USD, chiếm 91,2% tổng vốn đầu tư; dịch vụ khác đạt 5 triệu USD, chiếm 4,3%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 2,2 triệu USD, chiếm 1,9%.

Trong hai tháng đầu năm 2023 có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Xin-ga-po là nước dẫn đầu với 105,5 triệu USD, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư; I-xa-ren 5 triệu USD, chiếm 4,3%; Thái Lan 1,6 triệu USD, chiếm 1,4%; Lào 940,4 nghìn USD, chiếm 0,8%; Hoa Kỳ 800 nghìn USD, chiếm 0,7%.

Việt Hằng