Công ty Điện lực Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác an toàn lao động

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), từ đầu năm 2012 đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện công tác

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trên hiện trường cho thấy; một số trường hợp thực hiện các biện pháp an toàn không đảm bảo kỹ thuật; một số cá nhân thực hiện chưa thật nghiêm túc quy trình, quy định về an toàn bảo hộ lao động.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác kỹ thuật an toàn tại các đơn vị, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, tăng cường tính kỷ luật trong công việc, vừa qua, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị đã có văn bản quán triệt và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ, như sau:

- Các đơn vị chấn chỉnh, củng cố và đẩy mạnh công tác kỹ thuật an toàn tại đơn vị mình, thực hiện nghiêm túc và triệt để các công văn chỉ đạo của Công ty về công tác ATVSLĐ; tăng cường công tác kiểm tra tại nơi làm việc, trên lưới điện, kịp thời phát hiện sai phạm và có hình thức xử lý thích đáng các cá nhân, tập thể vi phạm quy định về ATVSLĐ, quy trình an toàn điện và các quy trình, quy phạm an toàn có liên quan; thực hiện đầy đủ và có hiệu quả “Quy định về công tác an toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Trung” ban hành kèm theo Quyết định 5351/QĐ-EVNCPC ngày 30/12/2010.

- Tăng cường chất lượng công tác khảo sát hiện trường làm việc, xác định đầy đủ các nguồn điện có khả năng đến khu vực công tác để đưa ra đúng và đủ các biện pháp an toàn. Lưu ý khi công tác có cắt điện trên đường dây hạ thế, việc tiếp đất khi làm việc trên đường dây phải tuân thủ các Khoản mục trong Điều 14 của Quy trình an toàn điện.

- Rà soát công tác treo biển báo an toàn, đánh số cột trên tất cả các tuyến đường dây cao thế.

- Phòng Kỹ thuật Công ty nghiên cứu thiết kế cơ cấu đặt tiếp đất di động phía sau cầu chì tự rơi tại các trạm biến áp phụ tải, để các đơn vị triển khai áp dụng từ tháng 10/2012. Các đơn vị khi sử dụng xe cẩu, xe nâng phục vụ công tác trên lưới điện phải dùng dây nối đất di động 16 mm2 để tiếp đất các loại xe này vào hệ thống tiếp đất có sẵn hoặc dùng cọc sắt hoặc đồng đóng sâu 1 mét để nối đất, đảm bảo các thiết bị trên được nối đất khi tiến hành công việc.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo quản các trang thiết bị PCCC… thực hiện kiểm tra đình kỳ theo đúng qui định để đảm bảo các thiết bị chữa cháy hoạt động tốt.