Điện Biên: Phấn đấu năm 2025, lượng khách du lịch đạt trên 1,45 triệu lượt

Phấn đấu năm 2025, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt trên 1,45 triệu lượt, là mục tiêu của “Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Phấn đấu năm 2025, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt trên 1,45 triệu lượt, đó là mục tiêu của “Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trình bày tại phiên họp tháng 10 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điện Biên.
Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Điện Biên trình bài Đề án phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu chung của Đề án là tạo đột phá để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, các di tích lịch sử, xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Mục tiêu đến năm 2025, lượng khách du lịch đến tỉnh Điện Biên đạt trên 1,45 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 15%/năm, đạt trên 2.380 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Điện Biên.
Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu góp ý Đề án phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc ban hành Đề án có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng tạo điều kiện thu hút đầu tư, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đơn vị soạn thảo cần sắp xếp lại bố cục của Đề án, đánh giá lại nội dung tổng quan chung của Điện Biên, trên cơ sở đó xác định tiềm năng, lợi thế, đánh giá hiện trạng về du lịch của tỉnh.

Điện Biên.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tư vấn Đề án tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện nội dung Đề án

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Lê Thành Đô khẳng định việc xây dựng Đề án là rất quan trọng, có nghĩa rất lớn để cụ thể hóa Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tư vấn Đề án tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện nội dung Đề án, xem xét, điều chỉnh, sắp xếp lại bố cục, nội dung của Đề án đảm bảo logic, về quan điểm, định hướng phát triển bám sát 3 trụ cột phát triển du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Rà soát sắp xếp lại danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt các dự án đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030. Trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11 để xem xét, cho ý kiến thống nhất trước khi ban hành.

Cũng trong phiên họp chiều nay, các đại biểu thống nhất cao đối với Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay trong chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung, hoàn tất hồ sơ của 5 dự án theo đề nghị của các huyện để bổ sung hồ sơ trình UBND tỉnh.

Lê Hoa