Diễn đàn Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2022

Diễn đàn Kinh tế “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” do Bộ Công Thương tổ chức, Vụ Thị trường trong nước và Tạp chí Công Thương phối hợp thực hiện sẽ diễn ra sáng ngày 5/10/2022 tại Hà Nội.

thương mại miền núi

Nhận thức được tầm quan trọng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, dành nhiều nguồn lực để ưu tiên phát triển các khu vực này, đặc biệt là phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ tại các khu vực này nhằm nâng cao đời sống người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội.

Thời gian qua, với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, Ban ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, đề án, nhiệm vụ triển khai Chương trình hiệu quả.

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai Chương trình, Bộ Công Thương có nhiều đổi mới trong các hoạt động hỗ trợ, kết nối để phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong bối cảnh tình hình mới. Trong đó, Diễn đàn Kinh tế “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” nằm trong chuỗi sự kiện, hoạt động thuộc Chương trình được Bộ Công Thương triển khai trong năm 2022. 

Diễn đàn là nơi chia sẻ các kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia kinh tế; Lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Đặc biệt, với 2 phiên thảo luận chuyên sâu về Bài học từ thực tiễn và Vai trò hỗ trợ của chính sách, Diễn đàn là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương, đặc biệt là các giải pháp khai thác hiệu quả yếu tố đặc trưng văn hoá, dân tộc, đặc sản vùng miền, tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Thanh Hà