Dự kiến ban hành hơn 10 thông tư hướng dẫn cải cách tiền lương

Đây là chia sẻ của quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024 vừa qua.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 104/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV, ngay sau khi có các nghị quyết và kết luận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

Chế độ tiền lương mới
Bộ Nội vụ sẽ hết sức cố gắng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch Thủ tướng ban hành, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu cho biết

Kế hoạch quy định rõ các nhiệm vụ, nội dung cụ thể và phân công, phân nhiệm rất rõ ràng cho các bộ, cơ quan, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhất mục tiêu của nghị quyết và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước.

Bộ Nội vụ được chủ trì, tham mưu một số việc.

Thứ nhất, xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới, đồng thời cũng phải biết được các tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hôi, trợ cấp ưu đãi người có công và các trợ cấp xã hội.

Thứ hai, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau đó, các năm sau cũng phải xây dựng nghị định điều chỉnh chế độ tiền lương theo Kết luận 64. 

Thứ ba, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm để triển khai chế độ tiền lương mới. 

Chế độ tiền lương mới

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch triển khai cải cách tiền lương, đề nghị các đơn vị xây dựng bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để trình cấp có thẩm quyền, áp dụng từ giữa năm 2024

Về nhiệm vụ xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu cho biết, Bộ Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị trình cho các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản. 

Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quốc hội sẽ có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, tòa án, viện kiểm sát, kiểm toán Nhà nước; Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu cũng cho biết thêm, Bộ Nội vụ sẽ ban hành trên 10 thông tư để hướng dẫn triển khai chế độ tiền lương mới.

Ngọc Châm