Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công

Định hướng hoạt động khuyến công trong thời gian tới của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai là tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung chương trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai (Trung tâm) tổng kinh phí khuyến công thực hiện giai đoạn 2016 – 2021 là hơn 37.789 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 9.610  tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương 1.054  tỷ đồng, kinh phí của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) 27.125 tỷ đồng.

Các nguồn kinh phí này đã hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT, hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 3 đơn vị thụ hưởng và hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 17 đề án với 25 đơn vị thụ hưởng.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nông sản từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 

Bên cạnh đó, ngành Công Thương tỉnh cũng đã tổ chức 3 bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh với kinh phí 108 triệu đồng. Kết quả qua 3 đợt bình chọn có 72 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu câp tỉnh, 17 sản phẩm bộ sản phẩm đạt cấp khu vực, 3 sản phẩm đạt bộ sản phẩm cấp quốc gia.

Mở 3 lớp tập huấn về nghiệp vụ khuyến công cho 150 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách khuyến công của Trung tâm, cán bộ phụ trách khuyến công của Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và  các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Có thể nói, những năm gần đây, hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đã dần có những bước phát triển mạnh mẽ, việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công đã tạo động lực quan trọng phát triển công nghiệp và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thông qua đó đã thu hút được nhiều nguồn lực khác đầu tư vào CNNT.

Cùng với đó công tác Xúc tiến thương mại trong thời gian qua cũng tạo nên một dấu ấn không chỉ về vấn đề phát triển kinh tế, mà còn đóng góp vào việc thay đổi diện mạo nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ vể định hướng hoạt động khuyến công trong thời gian tới của Trung tâm, Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm cho biết: “ Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung chương trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh”.

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” cho Công ty TNHH cà phê Việt Hà Gia Lai

Để cụ thể hóa định hướng trên, Trung tâm khuyến khích hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên, giảm thiểu phát thải cũng như hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Khai thác các nguồn nguyên liệu có thế mạnh của tỉnh nhất là sản phẩm nông nghiệp đưa qua chế biến tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xây dựng phát triển nông thôn mới.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ các nội dung hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xây dựng và thực hiện đề án điểm, đề án nhóm đồng thời tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo phối hợp thực hiện các đề án khuyến công. Tiếp tục triển khai, thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển CNNT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Việc thực hiện được định hướng trên sẽ góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, cũng như tạo điều kiện cho CNNT phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và hoàn thiện xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Dương