Khuyến công Bắc Kạn bổ sung các đề án mới phù hợp với tình hình thực tế

Năm 2022, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn triển khai 10 đề án, nhiệm vụ khuyến công. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tổng hợp, thẩm định và trình Cục Công Thương địa phương xem xét bổ sung 02 đề khuyến công năm 2022, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 600 triệu đồng.

7 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ động triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao. Trong số 10 đề án có 08 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương với kinh phí 496 triệu đồng và 02 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí 700 triệu đồng.

Theo Sở Công Thương Bắc Kạn, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt chiếu”, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan và HTX Văn Quyết, kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản”, đơn vị thụ hưởng Đề án là HTX Yến Dương, kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng. Đến nay, các đơn vị thụ hưởng đang triển khai theo đúng tiến độ của đề án.

Ngoài ra, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tổng hợp, thẩm định và trình Cục Công Thương địa phương xem xét bổ sung 02 đề khuyến công năm 2022, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 600 triệu đồng (Đề án“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm”, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn, Công ty TNHH Hà Diệp; kinh phí đề nghị hỗ trợ là 700 triệu đồng.

Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước uống tinh khiết, đơn vị thụ hưởng là Công ty cồ phần cấp thoát nước Bắc Kạn (TP Bắc Kạn) và Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất tư nhân Tuấn Hường (TP Bắc Kạn).

Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện 08 đề án, nhiệm vụ, kinh phí 496,0 triệu đồng. Nguồn kinh phí khuyến công tập trung thực hiện hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất; Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT trong lĩnh vực Marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm; Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, Thông tin, tuyên truyền hoạt động Công Thương...

Sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn

Dự kiến, kết quả thực hiện hoạt động khuyến công năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thực hiện hoàn thành các đề án khuyến công quốc gia và các nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đề án, đồng thời thường xuyên rà soát tình hình triển khai kế hoạch khuyến công; chủ động thực hiện khảo sát, tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, kinh phí từ đề án không thực hiện để bổ sung các đề án mới phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cũng đề xuất các giải pháp thông qua hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ sở CNNT tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; giải pháp hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022 và nâng cao chất lượng công tác khuyến công những năm tiếp theo.

Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ động nắm bắt, phân tích tình hình và bám sát các mục tiêu, quy định của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tập trung các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Kuyến khích, hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặt khác, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông; xây dựng đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với đó, xây dựng đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đảm bảo có sự liên kết, tạo sức lan tỏa; các đề án hỗ trợ cơ sở sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả hoạt động khuyến công với các chương trình mục tiêu gắn với các chuỗi giá trị sản xuất bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đông Sơn