Khuyến công Yên Bái: Linh hoạt nhiều giải pháp đề hoàn thành kế hoạch năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, kết quả về công tác khuyến công quốc gia: Trung tâm đã trình Sở Công Thương tỉnh Yên Bái thẩm định 3 đề án, kinh phí 1 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó, đợt 1 trình 2 đề án, kinh phí 600 triệu đồng, số đề án đã được thẩm định trình Bộ Công Thương là không đề án; đợt 2 trình bổ sung 1 đề án nhóm (hỗ trợ 4 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ), tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ 100 triệu đồng, đã được Sở Công Thương thẩm định, trình Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương.

Trung tâm cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến công 1 khảo sát, hỗ trợ cho 3 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng. Trình Sở Công Thương đăng ký danh mục đề án cho kế hoạch năm 2023 (2 đề án).

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái và lãnh đạo UBND xã Việt Hồng đã kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án hỗ trợ Khuyến công.

Đồng thời, việc thực hiện công tác khuyến công địa phương đã xây dựng 10 đề án và một số nội dung hoạt động khuyến công khác trình Sở Công Thương thẩm định, tổng kinh phí 2 tỷ 110 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ triển khai thực hiện các đề án khuyến công là 1 tỷ 780 triệu đồng, hỗ trợ triển khai thực hiện các nội dung khuyến công khác 330 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 1 tỷ 580 triệu đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ triển khai 8 đề án 1 tỷ 250 triệu đồng, kinh phí thực hiện một số nội dung khuyến công khác 330 triệu đồng. Trung tâm được Sở Công Thương giao thực hiện 8 đề án và các nội dung hoạt động khuyến công khác, tổng kinh phí 1 tỷ 580 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ triển khai 8 đề án, kinh phí 1 tỷ 250 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện một số nội dung khuyến công khác, kinh phí 330 triệu đồng .

Ngoài ra, Trung tâm đã ký kết hợp đồng thực hiện 7/8 đề án với các cơ sở thụ hưởng năm 2022, 1 đề án chưa ký hợp đồng thực hiện do đang phối hợp với cơ sở rà soát lại hồ sơ đề án, từ đó hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thụ hưởng triển khai thực hiện đề án đảm bảo tiến độ theo quy định và triển khai thực hiện các nội dung khuyến công khác theo quy định.

Khảo sát lại 8 danh mục chưa xây dựng đề án và 2 đề án trình thẩm định năm 2022 nhưng chưa đạt yêu cầu theo đề nghị của Sở Công Thương. Phối hợp với các địa phương, các cơ sở CNNT rà soát, nắm bắt, đánh giá hiệu quả các đề án được hỗ trợ từ chương trình khuyến công năm 2020 và năm 2021, năm 2020 hỗ trợ 21 đề án cho 22 cơ sở thụ hưởng; năm 2021 hỗ trợ 19 đề án cho 22 cơ sở thụ hưởng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyền truyền về công tác khuyến công

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần trách nhiệm, Trung tâm đã cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các nội dung đề án đều được xây dựng, trình thẩm định và triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, tiến độ, thời gian đề ra.       

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng, thẩm định đề án, kinh phí xúc tiến thương mại kéo dài. Các nội dung hoạt động khuyến công chưa được thực hiện đầy đủ theo chương trình đề ra, doanh nghiệp chưa chủ động tiếp cận khi có nhu cầu hỗ trợ dẫn đến khó khăn khi xây dựng kế hoạch.

Khuyến công quốc gia trình đợt 1 không được thẩm định, trình phê duyệt đề án nào. Các nội dung đề án, kinh phí khuyến công địa phương, tiết kiệm năng lượng chưa được phê duyệt hết nguồn kinh phí giao. Đối với hoạt động tư vấn giá trị thực hiện đạt thấp, doanh thu thấp so với kế hoạch.

Để khắc phục những khó khăn tồn tại trên Trung tâm đã đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch khuyến công năm 2022 như. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan để triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thường xuyên bám sát các cơ sở thụ hưởng để phối hợp thực hiện đề án, liên hệ thường xuyên với Cục Công thương địa phương để nắm bắt thông tin trình bổ sung ngay khi có nguồn, liên hệ thường xuyên với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp 1 để phối hợp đăng ký, triển khai các đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tất cả các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nội dung, kế hoạch được UBND tỉnh Yên Bái và Sở Công Thương tỉnh Yên Bái giao cho đơn vị.

Dương Hoàng