Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước tăng 5,79%

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid - 19, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khả quan, khi dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn HĐND tỉnh ước thực hiện 1.396,800 tỷ đồng, đạt 105,79% dự toán.

Theo báo cáo do Sở Tài chính trình bày tại tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 (lần 2) của UBND tỉnh Điện Biên diễn ra vào chiều ngày 24/11, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn HĐND tỉnh giao 1.320,4 tỷ đồng, ước thực hiện 1.396,800 tỷ đồng, đạt 105,79% dự toán.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 được HĐND tỉnh quyết định 9.837,177 tỷ đồng. Ước thực hiện 10.027,700 tỷ đồng, đạt 101,94% dự toán.

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 được tổ chức thực hiện trên tinh thần chủ động trước các tình huống bùng phát dịch Covid-19. Nguồn thu của tỉnh bị ảnh hưởng giảm bởi Chính phủ triển khai một số giải pháp miễn giãn thuế để khắc phục tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến nền kinh tế Chính phủ. Tuy trong bối cảnh khó khăn đó, số thu trên địa bàn ước thực hiện đạt 105,79% dự toán giao. Bên cạnh những mặt tích cực, chỉ có 3 khoản thu dự ước không đạt dự toán: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (bằng 84,99%); phí và lệ phí (bằng 86,02%); tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (33,3%).

Về thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Dự ước 10/10 huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành dự toán giao, trong đó có 5/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt mức dự toán giao năm 2021 từ 5% trở lên (Mường Nhé; Mường Ảng; Mường Chà; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay); 5/10 huyện hoàn thành dự toán giao (Điện Biên; Tuần Giáo; Tủa Chùa; Điện Biên Đông; Nậm Pồ). Kết quả thu của các huyện, thị xã, thành phố đã góp phần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu trên địa bàn của tỉnh và đáp ứng nhu cầu chi của các huyện, thị xã, thành phố.

Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.326 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách địa phương là 10.875,556 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương là 10.899,756 tỷ đồng...

Lan Phương