Bộ Công Thương tích cực cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại

Thông qua việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính về văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam và về khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại.
Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại
Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại

Đối với nhóm thủ tục hành chính về văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phố hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/3/2024).

Trong đó, phân cấp giải quyết 05 thủ tục hành chính gồm: Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ Bộ Công Thương về Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, thông qua việc bãi bỏ Bãi bỏ điểm h khoản 2 Điều 26, điểm d khoản 3 Điều 27, đã cắt giảm 01 tài liệu trong thành phần hồ sơ (Bản sao không cần chứng thực của hợp đồng, thỏa thuận hoặc các giấy tờ liên quan về địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện).

Đối với nhóm thủ tục hành chính về khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại, thực hiện Chương trình công tác của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định một số nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm 5 hình thức thức khuyến mại (được quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11) sẽ không phải thực hiện TTHC “Thông báo hoạt động khuyến mại”) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ điểm d Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, qua đó cắt giảm 01 tài liệu trong thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật); 

Bãi bỏ điểm điểm b khoản 5 Điều 29, qua đó cắt giảm 01 tài liệu trong thành phần hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại (01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật).

Ngày 24/5/2024, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 109/BC-BCT tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Thy Thảo