[Inforgraphic] Giải pháp cơ bản phát triển kinh tế hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Qua hơn 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đặc biệt là sau khi thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư khóa VI về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế hộ nông dân của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế hộ nông dân của đồng bào dân tộc Khmer hiện gặp một số khó khăn, đòi hỏi phải có các giải pháp tháo gỡ nhằm hỗ trợ phát triển.