Khi “kinh tế nâu” chuyển sang “kinh tế xanh”

Khi chuyển “kinh tế nâu” sang “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn” và đã đang ở thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0” đòi hỏi phải có những định hướng mới trong chiến lược khoáng sản.
khai thác khoáng sản
Công tác khai thác khoáng sản đã gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - quốc phòng

Mới đây, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã họp phiên đầu tiên.

Ngày 25/4/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 10 năm thực hiện, các quan điểm, chính sách của Nghị quyết được thể chế hóa, một số mục tiêu của Nghị quyết đã đạt được kết quả đáng kể.

Trong đó, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quan tâm đầu tư với nhiều loại khoáng sản quan trọng, chiến lược được điều tra, đánh giá tạo tiền đề phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quy mô lớn như: titan, đất hiếm, urani, đá ốp lát… một số mỏ quy mô lớn, trung bình đang khai thác, chế biến hiệu quả…

Công tác khai thác khoáng sản đã gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - quốc phòng, công nghiệp khai khoáng nước ta đã chuyển từ phát triển theo “bề rộng” dần chuyển sang “chiều sâu”.

Mặc dù, đạt được những kết quả đáng kể, tuy vậy, sau 10 năm, một số mục tiêu của Nghị quyết vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, bối cảnh nền kinh tế thế giới sau 10 năm có nhiều thay đổi, chuyển từ “kinh tế nâu” sang “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn” và đã đang ở thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0” đòi hỏi phải  có những định hướng mới trong chiến lược khoáng sản cũng như phát triển công nghiệp khai khoáng trong giai đoạn tới.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo được thành lập với mục tiêu đánh giá công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW sau 10 năm thực hiện. Đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 02-NQ/TW để trình Bộ Chính trị vào tháng 11/2021.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các vị đại biểu tham dự cuộc họp trao đổi, thảo luận và tham gia góp ý kiến để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Trong đó, đưa ra những ý kiến đóng góp để đặt vị trí ngành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đúng với tầm vóc và phù hợp với thực tiễn. Bởi hiện nay, trên thế giới, ngành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là ngành quan trọng đáp ứng cho phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, đưa ra những chiến lược, quy hoạch dài hạn về việc khai thác và sử dụng khoáng sản.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng cần tham vấn thêm các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, có đóng góp trí tuệ của các cấp để có được sự đánh giá toàn diện, từ đó, đưa ra ý tưởng, định hướng chính sách của Nhà nước cho công tác định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng thời gian tới.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tổng kết, đánh giá về các nội dung như: Thể chế hóa các quan điểm về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đã nêu trong Nghị quyết; Kết quả thực hiện các mục tiêu chính và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và ngành công nghiệp khai khoáng; đánh giá việc thực hiện các chính sách; các giải pháp phát triển khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đã nêu trong Nghị quyết.

Đồng thời, đưa ra được tổng quan về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đề xuất việc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh, bổ sung các quan điểm, chính sách của Nghị quyết; các quan điểm mới cần bổ sung.

Hạ Long