Khuyến công tỉnh Ninh Thuận chủ động hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ

Trong thời gian qua, hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Thuận luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trên cơ sở cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện được thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, số lượng các đề án hàng năm có tăng lên và đã mang lại lợi ích cho việc khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất CN - TTCN một cách bền vững.

Thông qua hoạt động khuyến công góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều lao động nông thôn. Chính vì vậy, mức độ ảnh hưởng, sức lan tỏa của hoạt động khuyến công đến các cơ sở CNNT, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao.

hoạt động khuyến công
Kinh phí khuyến công hỗ trợ máy móc phục vụ chế biến hạt điều cho Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường 

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021 có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác triển khai các hoạt động khuyến công gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra thực tế các cơ sở CNNT để hướng dẫn thực hiện các đề án và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm tiếp theo.

Việc nắm thông tin các cơ sở CNNT và công tác tư vấn hướng dẫn thực hiện các đề án khuyến công chủ yếu thông qua phương tiện thông tin liên lạc, thông qua mạng internet. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong tỉnh phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu đầu vào, người lao động và đơn vị thuộc vùng giãn cách, hạn chế trong việc lưu thông, phân phối hàng hoá…

Nhưng được sự hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động khuyến công và với tiềm năng sẵn có của các cơ sở CNNT đã khắc phục khó khăn vừa chống dịch, vừa sản xuất, điển hình như: Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường; Công ty TNHH Long Sơn - BLB; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Phát Ninh Thuận…., được hỗ trợ bằng nguồn vốn khuyến công đang hoạt động sản xuất ổn định và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm trên thị trường.

Ngay từ đầu năm, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận đề ra phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh kịp thời ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 với 21 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 177 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp các ngành tập trung triển khai thực hiện. Đồng thời tập trung chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cộng ty TNHH Hai thành viên Nam Vinh NT máy sản xuất tôn
Cộng ty TNHH Hai thành viên Nam Vinh NT đầu tư máy sản xuất tôn

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công tập trung hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh để góp phần đẩy mạnh tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Kết quả 07 tháng đầu năm 2022, đã triển khai 04 đề án khuyến công quốc gia và 08 đề án khuyến công địa phương, tổng nguồn vốn thực hiện 9.736,4 triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ: 3.805 triệu đồng; nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ: 810 triệu đồng và nguồn khác: 5.121,4 triệu đồng. Hiện nay việc triển khai thực hiện đề án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

đề án khuyến công
Công ty TNHH Chiến Linh mạnh dạn đầu tư máy sản xuất cửa nhôm

Đặc biệt, trong nhưng tháng cuối năm, để hoàn thành các mục tiêu kế hoạchkhuyến công năm 2022 và nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến công, ngành Công Thương tỉnh Ninh Thuận đề một số giải pháp như: Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, đạt hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ viên chức làm công tác khuyến công và thành lập mạng lưới khuyến công cấp cơ sở.

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi chính sách khuyến công đến các cơ sở CNNT. Rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Huy động các nguồn tài chính cho hoạt động khuyến công, tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến công hằng năm nhằm tăng sức lan tỏa của chính sách khuyến công, tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.

kinh phí khuyến công
Công ty TNHH TM và ĐV Minh Tiển Ninh Thuận đầu tư máy sản xuất cửa nhôm từ nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ

Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thực hiện chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng liên kết, hội nhập và phát triển.

Dương Hoàng