Khuyến công Đồng Nai: Khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp nông thôn

Những năm qua, công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tại các địa phương trong tỉnh.