Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Ông Lã Thanh Tân - Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Thành phố Hải Phòng, vừa dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
Ông Dương Sơn Bá -TGĐ HND báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng
Ông Dương Sơn Bá -TGĐ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

 

Tại buổi làm việc, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đã được nghe ông Dương Sơn Bá báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021. Trong giai đoạn này Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất kinh doanh phát điện thực hiện tuân thủ theo trình tự, hướng dẫn của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và các văn bản hướng dẫn, các quy phạm, quy định có liên quan đến hoạt động Điện lực, bên cạnh đó công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, Công ty thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn đi kèm.

Công tác quản lý môi trường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Công ty. Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ tài Nguyên và Môi trường duyệt, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án, các giấy phép. Định kỳ theo quy định, Công ty thực hiện đầy đủ về công tác giám sát nguồn thải, công tác đánh giá, báo cáo liên quan đến môi trường và các nhiệm vụ khác theo quy định, hướng dẫn hiện hành.

Ngoài ra, trong hoạt động sản xuất kinh doanh phát điện, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công tác mua sắm vật tư, công tác quản lý đất đai của dự án, công tác khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên, khoáng sản và các hoạt động khác có liên quan.

Giai đoạn 2016 - 2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành nhiều kế hoạch đặt ra và đạt được một số mốc quan trọng trong sản xuất phát điện như:

+ 09h30 ngày 20/05/2018 sản lượng phát đạt mốc sản xuất 40 tỷ kWh.

+ 02h00 ngày 20/10/2019 sản lượng phát đạt mốc sản xuất 50 tỷ kWh.

+ 12h00 ngày 03/03/2021 sản lượng phát đạt mốc sản xuất 60 tỷ kWh.

+ 22h00 ngày 25/06/2022 sản lượng phát đạt mốc sản xuất 70 tỷ kWh.

- Năm 2019 là năm có sản lượng điện đạt được cao nhất, đạt 8,1 tỷ kWh vượt 112,5% sản lượng thiết kế 7,2 tỷ kWh/năm.

Với kết quả sản lượng điện phát và kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2016-2021 có tăng trưởng tích cực. Sản lượng điện phát hàng năm đều đảm bảo ổn định cho hệ thống lưới điện quốc gia và khu vực. Góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng khu vực thành phố Hải Phòng nói riêng và quốc gia nói chung.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kiến nghị đoàn công tác của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có ý kiến với các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành QCVN mới có các thông số phát thải thay đổi so với QCVN22:2009/BTNMT. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành mới QCVN về tiêu chuẩn môi trường, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sẽ căn cứ triển khai thực hiện Dự án nâng cấp và xử lý hệ thống khí thải của nhà máy, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thông số phát thải trong tương lai.

Ông Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách chủ trì
Ông Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách chủ trì

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách đánh giá cao những kết quả mà Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, ông đề nghị Công ty đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới trong xử lý xỉ than, hạn chế tác động đến môi trường, chú trọng hơn công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

Đoàn ĐBQH tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy Hải Phòng 1
Nhập chú thích ảnhĐoàn ĐBQH tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy Hải Phòng 1
Tùng Xuân