TKV: Quản lý, sử dụng các tuyến đường chuyên dùng, đường nội bộ

Trong thời gian hiện tại, với đặc thù đáp ứng được công tác vận tải trong điều kiện liên tục thay đổi trong sản xuất, vận tải ô tô vẫn được duy trì tại hầu hết các các đơn vị của TKV.
van chuyen than
TKV yêu cầu các đơn vị chủ động, phối hợp với Ban Đầu tư của TKV rà soát việc quản lý sử dụng các tuyến đường chuyên dùng đơn vị được giao đầu tư xây dựng hoặc quản lý

Với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) định hướng sử dụng các hệ thống vận tải bằng băng tải thay thế dần công tác vận tải bằng ô tô. Tuy nhiên, trong thời gian hiện tại, với đặc thù đáp ứng được công tác vận tải trong điều kiện liên tục thay đổi trong sản xuất, vận tải ô tô vẫn được duy trì tại hầu hết các các đơn vị của TKV.

Theo đó, để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác vận tải mỏ và thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Cẩm Phả tại cuộc họp “Đánh giá kết quả quý I năm 2024 về triển khai đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa”. TKV yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

Một là: Chủ động, phối hợp với Ban Đầu tư của TKV rà soát việc quản lý sử dụng các tuyến đường chuyên dùng đơn vị được giao đầu tư xây dựng hoặc quản lý. Trên cơ sở đó thực hiện thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ theo Điểm d, Khoản 2, Điều 39, Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH ngày 02/8/2023 “Luật Giao thông đường bộ” của Quốc hội; làm việc và đề nghị UBND Thành phố Cẩm Phả có hướng dẫn trong việc quản lý sử dụng đường chuyên dùng khi UBND Thành phố Cẩm Phả có yêu cầu.

Hai là: Đối với các tuyến đường do các đơn vị thuộc TKV đầu tư xây dựng, có phạm vi chỉ nằm trong khai trường sản xuất hoặc chỉ để phục vụ hoạt động vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị (đường nội bộ), các đơn vị có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, tu bổ thường xuyên, trang bị biển báo, cọc tiêu... để đảm bảo hoạt động vận tải an toàn, có hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành.

Ba là: Để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu tác động đến môi trường, khi xây dựng Kế hoạch vận tải hàng năm, các đơn vị rà soát nghiên cứu xây dựng phương án vận tải than hạn chế sử dụng xe ô tô, ưu tiên các phương thức vận tải bằng băng tải và đường sắt, đặc biệt là những tuyến vận tải có tính ổn định cao.

Căn cứ công văn chỉ đạo, các đơn vị tổ chức thực hiện, chủ động báo cáo những vướng mắc phát sinh để TKV xem xét giải quyết.

Thái Bình