Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện
Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lự

Dự thảo Thông tư nêu rõ trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực:

Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (năm N-1), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Trường hợp giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N chưa được công bố trước ngày 31 tháng 12 năm N-1, các bên thỏa thuận việc tạm thanh toán tại hợp đồng dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực cho đến khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được công bố. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N-1 đối với trường hợp tạm thanh toán. Phần chênh lệch giữa thanh toán tạm tính và thanh toán theo giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực mới (năm N) được các bên quyết toán lại sau khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được phê duyệt.

Trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực để thẩm định giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực; hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện 

Dự thảo quy định, điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực: 

Trường hợp có chênh lệch về các thông số tính toán giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực với số liệu thực hiện làm giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực thực hiện biến động ở mức 0,5% trở lên so với mức giá đã được phê duyệt, trước ngày 10 tháng 12 hằng năm (năm N), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N theo quy định.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực điều chỉnh năm N. 

Thông tư này hướng dẫn phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Thông tư này áp dụng đối với:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (từ khi trở thành đơn vị hạch toán độc lập); Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực là giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực được quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15).

Năm N là năm dương lịch áp dụng giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Năm N-1 là năm dương lịch liền trước năm N.

Năm N-2 là năm dương lịch liền trước năm N-1.

Xem chi tiết dự thảo Thông tư tại đây

Thanh An