Vai trò của khuyến công tỉnh Vĩnh Long trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long được triển khai thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, nội dung khuyến công hỗ trợ luôn gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Từ đó, khẳng định vai trò là đòn bẩy trong việc huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển CNNT, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Cụ thể, các nội dung hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, chính quyền tại địa phương có cái nhìn và đánh giá đúng được hiệu quả của công tác khuyến công. Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công từng bước phát triển, hoàn thiện mô hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Các hoạt động hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được phổ biến rộng rãi góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và người dân. Công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng thực hiện thông qua các hình thức: phóng sự phát trên đài truyền hình Vĩnh Long, đài phát thanh Vĩnh Long, báo Vĩnh Long, pano, bảng treo tại khu vực đông dân cư, phát các sổ tay,...

Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp ngày càng phát huy được hiệu quả. Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần tiết kiệm được ngân sách nhà nước và tăng thu nhập cho viên chức trong đơn vị.

Khuyến công tỉnh Vĩnh Long
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ khuyến công địa phương năm 2022

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Các chương trình, hoạt động khuyến công tuy đa dạng nhưng hoạt động khuyến công còn thiếu chiều sâu chưa triển khai đầy đủ các nội dung theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Việc tiếp cận và thu thập thông tin nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp còn khó khăn, quy mô các cơ sở CNNT đa phần quy mô nhỏ lẻ, mang tính chất kinh tế hộ gia đình là chủ yếu, công tác quản trị còn hạn chế; một số cơ sở CNNT, doanh nghiệp tỏ ra chưa mặn mà với hoạt động này vì phải mất nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục và các điều kiện tham gia đề án.

Các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả còn hạn chế gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các nội dung. Hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ tư vấn phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị tư nhân, đơn vị tư vấn độc lập nên doanh thu hàng năm có tăng nhưng doanh số còn thấp. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ chuyên sâu cho công tác tư vấn như máy móc thiết bị phục vụ kiểm toán năng lượng, … hiện tại chưa có. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động tư vấn dịch vụ.

hoạt động khuyến công
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ Hộ kinh doanh tàu hủ ky Thành Đạt đầu tư lò hơi, chảo inox

Chính vì thế, để hoạt động khuyến công thật sự tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long đã đề ra một số đề xuất như. Hoạt động khuyến công hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở CNNT; phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu; phấn đấu xây dựng được các đề án điểm, đề án nhóm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công; tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông. Tăng cường công tác nắm địa bàn, bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc để có những biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời; tăng cường công tác giới thiệu sản phẩm thông qua hội chợ triển lãm, quảng bá trên bản tin, web của ngành.

Vĩnh Long tham gia hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022
tỉnh Vĩnh Long tham gia hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022

Ngoài ra, thiêt lập quan hệ chặt chẽ và đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương và các tổ chức đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; tăng cường trao đổi, thực hiện công tác tư vấn với các tỉnh bạn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tư vấn; tăng cường và đa dạng nội dung hoạt động tư vấn nhằm nâng cao thu nhập cho công chức viên chức. Tự đào tạo, tâp huấn nâng cao năng lực cho các bộ làm công tác khuyến công, tư vấn; Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các địa phương.

Hoàng Dương