Công nghiệp hỗ trợ hướng tới 4.0

Các doanh nghiệp đang nỗ lực thay đổi tư duy trong tiếp cận giải pháp nâng cao năng suất một cách toàn diện trước khi quyết định đầu tư công nghệ. Nhờ vậy, hoạt động đầu tư dây chuyền, công nghệ tại doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần gia tăng hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến mô hình quản lý tiên tiến, qua đó nâng cao năng suất, tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo chủ lực.
Nguyên Hà, Thy Thảo

Video khác