Giải bài toán công nghiệp hỗ trợ, nâng cao thành tích xuất khẩu da giầy

Mặc dù đã đạt được một số thành tích, song nhìn chung, công nghiệp hỗ trợ ngành da giầy vẫn bị đánh giá là còn điểm yếu, cần có chính sách đồng bộ để phát triển mạnh hơn nữa công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao kim ngạch và giá trị xuất khẩu da giầy trong thời gian tới.
Nhóm PV

Video khác