Hành trình 5 năm phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo

Trong 5 năm, với gần 80 đề án, nhiệm vụ được triển khai, Bộ Công Thương đã bám sát nội dung của Chương trình Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 964 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các miền.
TCCT