Ngày 22/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Đầu năm huy động trái phiếu thành công

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 11.000 tỷ đồng/7.500 tỷ đồng gọi thầu ban đầu.
Thái Linh - Thy Thảo

Video khác