Bộ Công Thương kiểm soát chặt các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị gian lận xuất xứ

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết thực hiện Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 07 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”, ngày 15 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương để triển khai Đề án.

Kế hoạch hành động nhằm chi tiết các nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong Đề án thông qua việc giao công tác cho từng đơn vị cụ thể trong Bộ kèm theo yêu cầu về thời gian và kết quả thực hiện.

Kế hoạch bao gồm các nhóm công việc cần triển khai chính như:

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giưa các cơ quan liên quan;

- Phối hợp xây dựng, theo dõi danh sách các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại;

- Tăng cường kiểm tra, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ;

- Mở rộng hợp tác với các cơ quan có liên quan của nước ngoài trong công tác đấu tránh chống hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ;

- Hoàn thiện các quy định về xuất xứ;

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành/UBND các tỉnh, thành phố kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

 

Thanh Xuân