Lai Châu: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt trên 63 điểm

Để cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
năng lực cạnh tranh
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Cụ thể, phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu năm 2023 đạt khoảng 63,09 điểm, tăng 0,95 điểm so năm 2022, xếp hạng dưới 55/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, cần tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số thành phần có trọng số cao, có xu hướng giảm điểm; duy trì và tiếp tục cải thiện các chỉ số có xu hướng tăng điểm.

Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, đề án của Chính phủ và của tỉnh, tập trung chỉ đạo triển khai tốt Nghị quyết số 08 -NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương phải tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan đơn vị.

UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ít nhất 02 lần/năm để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời các những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp khác nâng cao vai trò cầu nối, nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh cũng như tăng cường hiệu quả trong hoạt động xây dựng, phản biện chính sách, quy định của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến chức năng nhiệm vụ lên Cổng Thông tin Điện tử của đơn vị.

Đặc biệt, đẩy mạnh hiệu quả, đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tránh trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc thanh tra kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nêu rõ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu năm 2023 .

Sở Kế hoạch là đầu mối theo dõi, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao các chỉ số: Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và chủ trì, theo dõi các tiêu chí tại các chỉ số thành phần được phân công.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Quy hoạch tỉnh Lai Châu theo quy định của Luật Quy hoạch; Tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để làm cơ sở thực hiện thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem thêm bài viết: "Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện chỉ số chi phí thời gian và chỉ số chi phí không chính thức" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023

Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 494/CTr-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2023; chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thực hiện tốt các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư năm 2023.

Cũng trong bản Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 15/7/2023), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị.Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lai Châu đạt 62,05 điểm, tăng 0,83 điểm nhưng giảm 01 bậc so với năm 2021, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 12/14 so với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (giảm 01 bậc so với năm 2021).

Minh Huế